คำสั่ง Error คืออะไรบ้าง? เราลองมาดูกันจ้ะ

Error 602 : The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program.
สาเหตุ : โมเด็มกำลังถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่ เช่น โปรแกรมรับ – ส่งโทรสาร หรืออื่นๆ
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการยกเลิกการใช้โปรแกรมอื่นที่กำลังใช้งานโมเด็ม
สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
Error 629 : You have been disconnected from the computer you dialed.
สาเหตุ : พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้ไข : ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ต สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
สาเหตุ : ตั้งค่าความเร็วสูงสุด (Maximum speed) สูงเกินไป
วิธีการแก้ไข : ทำการตั้งค่า Maximum speed ของโมเด็มให้เหมาะสม เช่น ความเร็วของโมเด็ม 56 K ควรตั้งค่าไว้ไม่เกิน 115200 โดยกำหนดได้ที่ Modem Configuration
สาเหตุ : ตั้งความเร็วของโมเด็มช้าเกินไป
วิธีการแก้ไข : ทำการตั้งค่า Maximum speed ให้เร็วขึ้น
Error 630 : The computer is not receiving a response from the modem.
สาเหตุ : โมเด็มกำลังถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่
วิธีการแก้ไข : ให้คุณยกเลิกการใช้โปรแกรมอื่นที่กำลังใช้งานโมเด็ม
สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
สาเหตุ : ถ้าใช้โมเด็มแบบภายนอกอาจจะเกิดจากไม่ได้เปิดโมเด็ม หรือต่อสายไม่ครบ
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการตรวจสอบดูว่าได้เปิดโมเด็มหรือยัง รวมทั้งตรวจสอบปลั๊กและสายต่างๆ ว่าต่อเรียบร้อยดีหรือไม่
สาเหตุ : โมเด็มเสีย วิธีการแก้ไข : นำไปให้ช่างตรวจดู สาเหตุ : เกิดจากโมเด็มไม่ทำงาน หรือไม่ตอบสนอง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
สาเหตุ : เกิดจากตั้งค่าพอร์ตของโมเด็มไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทั่วไปโมเด็มแบบติดตั้งภายในจะใช้พอร์ต COM3 หรือ COM4 ซึ่งเป็นพอร์ต COM เสมือน (Virtual COM Port)
Error 635 : Cannot establish the Dial-Up Networking session.
สาเหตุ : พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้ไข : ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ต
สาเหตุ : มีผู้อื่นกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่
วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบดูว่ามีใครกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่หรือเปล่า
สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
สาเหตุ : ลงไดรเวอร์โมเด็มไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการลงไดรเวอร์โมเด็มให้ถูกต้องและควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย
สาเหตุ : เกิดจากตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไปและสร้างอันใหม่ จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตดูอีกครั้ง
Error 645 : Internal Authentication Error
สาเหตุ : เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
สาเหตุ : เกิดจากตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไปและสร้างอันใหม่ จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตดูอีกครั้ง
Error 650 : The computer you’re dialing into does not respond to a network request.
Error 650 : Modem not responding
สาเหตุ : เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ ( กรณีที่เป็นโมเด็มแบบภายนอก ให้ปิดโมเด็มโดยให้อยู่ในสถานะ off ถ้าไม่มีปุ่มเปิด – ปิด ให้ถอดปลั๊กไฟออก และลองเชื่อมต่ออีกครั้ง )
สาเหตุ : เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์หรือโทรสารที่ต่อพ่วงออก
สาเหตุ : เกิดจากตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไปและสร้างอันใหม่ จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตดูอีกครั้ง
สาเหตุ : ระบบปฏิบัติการมีการเรียกใช้ RNAAPP ซึ่งต้องมีการเปิดใช้พอร์ตของโมเด็ม ทำให้โมเด็มเกิดความผิดพลาดและไม่ตอบสนอง
วิธีการแก้ไข : กดปุ่ม และเลือกปิดโปรแกรม RNAAPP จากนั้นลองต่อใหม่อีกครั้ง
Error 666 : Device not Ready , Your modem (or other connecting devices) is not functioning.
สาเหตุ : เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
สาเหตุ : ลงไดรเวอร์โมเด็มไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการลงไดรเวอร์โมเด็มให้ถูกต้องและควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย
Error 676 : The line is busy.
สาเหตุ : เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
สาเหตุ : เกิดจากหมายเลขที่เชื่อมต่อเข้า ไอเอสพี คู่สายเต็มหมด
วิธีการแก้ไข : ถ้า ไอเอสพี ที่เราใช้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้หลายเบอร์ ให้ลองเปลี่ยนเบอร์ที่ใช้เชื่อมต่อเป็นเบอร์อื่น หรือถ้ามีเบอร์เดียวก็ให้กำหนดให้ตัวเชื่อมต่อเองแบบอัตโนมัติ
สาเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ถูกระงับหรือใช้งานไม่ได้ หรือมีปัญหาที่ชุมสายโทรศัพท์ วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์นั้นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ สาเหตุ : กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่
Error 678 : The computer you are dialing into is not answering.
Error 678 : There is no answer.
สาเหตุ : อาจเกิดจากปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง (Server)
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการตรวจสอบสายโทรศัพท์ดูว่ามีสัญญาณตามปกติหรือไม่
สาเหตุ : ลงไดรเวอร์โมเด็มไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด โมเด็มตรวจสอบได้ว่ามีการหมุนโทรศัพท์ผิดหมายเลข
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการลงไดรเวอร์โมเด็มให้ถูกต้องและควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย
Error 691 : The computer you’re dialing into cannot establish a Dial – Up Networking connection.
Error 691 : Access denied because user name and/or password is valid on the domain.
สาเหตุ : พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้ไข : ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ต
สาเหตุ : มีผู้อื่นกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่
วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบดูว่ามีใครกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่หรือเปล่า
สาเหตุ : กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่
สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
สาเหตุ : Access Server มีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ให้คุณติอต่อ ไอเอสพี เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ไอเอสพี หรือไม่
Error 692 : Hardware failure in port or attached devices.
สาเหตุ : เกิดจากโมเด็มไม่ทำงานหรือไม่ตอบสนอง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งปิดโมเด็มด้วย
สาเหตุ : เกิดจากตั้งค่าพอร์ตของโมเด็มไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูกต้องหรือไม่
Error 718 : The computer you’re dialing into cannot establish a Dial – Up Networking connection.Error 718 : PPP time out.
สาเหตุ : เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์หรือโทรสารที่ต่อพ่วงออก
สาเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่ สาเหตุ : เกิดจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่ตอบสนอง หรือสัญญาณไม่ดี วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดใหม่ และตรวจสอบรหัสการใช้งานดูว่าถูกต้องหรือไม่
Error 720 : Dial – Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specified in the Server Type settings.
Error 720 : No PPP control protocols configured.
สาเหตุ : เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข : ให้คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์หรือโทรสารที่ต่อพ่วงออก
สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
สาเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข : ให้คุณตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่
สาเหตุ : ยังไม่ได้ตั้งค่าโปรโตคอล PPP
วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการติดตั้งโปรโตคอล PPP ตรง Networking ใน Properties ของตัวเชื่อมต่อความหมายของ Error Message ต่างๆ ในโปรแกรม Internet Explorer 400 Bad File Requestไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาด เช่น มีการใช้ตัวอักษรเล็ก – ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด 401 Unauthorizedไม่อนุญาตให้เข้าเว็บไซต์นั้น เพราะไม่มีตัวเข้ารหัส (Encryption key) หรืออาจจะเกิดจากการใส่พาสเวิร์ดผิดก็เป็นได้ ซึ่งในกรณีที่คุณอาจจะใส่พาสเวิร์ดผิดให้ลองตรวจดูให้แน่ใจอีกครั้งว่าได้ใส่รหัสที่ถูกต้องไปแล้ว โดยทางเว็บนั้นตัวอักษรเล็ก – ใหญ่จะถือว่าแตกต่างกัน (case sensitivity) 403 Forbidden/Access Deniedคล้ายกับ error 401 คือไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้น 404 File Not Foundเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่ 408 Request Timeoutข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่ 500 Internet Errorไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator) 501 Not Implementedเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ 502 Service Temporarily Overloadedเซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ 503 Service Unavailableเซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว Connection Refused by Hostอาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
เขียนโดย คุณ แจ่มใส / Com-th.net อ้างอิงจากหนังสือ “เส้นทางลัด ท่องโลกอินเตอร์เน็ต โดย คุณณัฐพร มักอุดมลาภ”
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: